niedziela, 21 kwietnia, 2024
Wspólnoty

Rada Parafialna

Rada Parafialna

Członkowie Rady Parafialnej

 1. Ks. Piotr Kutkiewicz
 2. ks. dr Łukasz Świerniak

 

STATUT RADY PARAFIALNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

I. NAZWA I KOMPETENCJE

 1. Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich.
 2. Wedle uchwały Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) rada ekonomiczna i rada duszpasterska zostały nazwane radą parafialną, która spełnia funkcje obu rad wymienionych przez Kodeks prawa kanonicznego. Zwyczaj ten zostaje zachowany również w diecezji legnickiej.
 3. Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

II. SKŁAD RADY I SPOSÓB JEJ POWOŁYWANIA

 1. Radę parafialną powołuje proboszcz parafii.
 2. Radę parafialną tworzą:
  1. z urzędu: proboszcz jako przewodniczący rady, wikariusze, rektorzy kościołów, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, działających na terenie parafii,
  2. przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetek i katechetów, służbę liturgiczną, parafialne grupy apostolskie,
  3. ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi do rozwoju życia religijnego w parafii.
 3. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna by dostosowana do wielkości parafii.
 4. Członkiem rady parafialnej może by wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 5. Spośród świeckich członków rady wybierany jest wiceprzewodniczący i sekretarz. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 6. Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się również w archiwum dekanatu. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach personalnych dokonywanych w radzie.
 7. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką”.
 8. Postępowanie członka rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w radzie. Decyzję podejmuje przewodniczący.

III. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

 1. Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.
 2. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach.
 3. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do dziekana rejonowego lub do Legnickiej Kurii Biskupiej.
 4. Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu rady. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawi ją do wglądu podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

IV. KADENCJA I SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

 1. Kadencja rady trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.
 2. Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez 1 kadencję pauzowana.
 3. Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwołać członka rady parafialnej i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Legnickiej Kurii Biskupiej.
 4. Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność rady parafialnej.
 5. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powoła do życia nową radę parafialną.
 6. Zebrania rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza, posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
 7. Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwał, liczyć się będzie zwykła większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć przynajmniej 2/3 składu rady.
 8. Członkowie rady parafialnej mogą utworzyć spośród siebie sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich np.:
  1. katechetyczno-młodzieżowa,
  2. liturgiczna,
  3. charytatywna,
  4. duszpasterstwa rodzin,
  5. ekonomiczno-gospodarcza,
  6. ewangelizacyjno-misyjna,
  7. inne.
 9. Na posiedzenie rady parafialnej poświęconej jakieś szczególnej tematyce mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami rady.
 10. Posiedzenia rady odbywają się raz na kwartał. Gdy przewodniczący lub większość rady uzna to za konieczne, można zwoływać  ją częściej.
 11. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.
 12. Ważniejsze ustalenia rady powinny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 13. Przynależność do rady parafialnej jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 14. Członkowie rady parafialnej spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
 15. Przedstawiciele rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Legnicką Kurię Biskupią oraz biorą udział w inicjatywach formacyjnych organizowanych w rejonie, dekanacie i parafii.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret biskupa legnickiego.